Škola

ZŠ a MŠ při LZV Dvůr Králové n.L.

Kontakt:
ZŠ a MŠ
Léčebna zrakových vad
Sladkovského 840
544 01 Dvůr Králové n.L.
Vedoucí učitelka: Mgr. Jana Kuhnová
Telefon: 499622707
E-Mail : jana.kuhnova@zsvesna.cz
 

Základní a mateřská škola se nachází přímo v budově léčebny.
Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání v jedné třídě, kde s dětmi pracuje paní učitelka se speciálně pedagogickým vzděláním.

 

 • V rámci péče o předškolní děti klademe velký důraz na adaptaci dětí na nové prostředí léčebny tak, aby byly u nás spokojené, radostné a bez stresu.
 • Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, snažíme se respektovat přání, potřeby a zájmy jedince.
 • Komplexní péče se realizuje v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem a ortoptickou sestrou, kteří indikují činnosti s ohledem na diagnózu dítěte.

Nadstandardní péče:

 • vyučující zajišťuje dětem logopedickou péči dle potřeby, dle možnosti režimu MŠ
 • během pobytu se žáci zapojují do mimoškolních aktivit – výtvarných soutěží, besídek, zpracování projektů apod.
 • děti se zúčastňují různých mimoškolních akcí (návštěva divadla, muzea apod.), které probíhají i mimo budovu léčebny, děti tak nejsou izolovány od běžného života a vrací se do kmenové MŠ s novými zážitky
 • během léčebného pobytu zhotovujeme pro každé dítě CD s fotografiemi jako vzpomínku na pobyt v MŠ při léčebně

Základní škola zajišťuje školní vzdělávání pro žáky základních i speciálních škol ve dvou třídách. Výuku zajišťují dvě učitelky se speciálně pedagogickým vzděláním. Výuka probíhá 4 vyučovací hodiny denně. Škola má některá specifika, která ji odlišují od ostatních škol.

 • Výuka je zaměřena na probrání a procvičení základního učiva, aby žák po návratu do kmenové školy mohl volně navázat na probírané učivo
 • Ve výuce se postupuje podle plánu učiva na dobu léčebného pobytu s ohledem na požadavky kmenové školy. Žák je vyučován dle učebnic z kmenové školy, je navázáno na právě probíranou látku v kmenové škole.
 • Je preferována individuální práce se žáky za použití speciálních metod a forem práce s přihlédnutím ke schopnostem, zdravotnímu stavu a stupni zrakovému postižení.
 • Je zajištěno vhodné pracovní prostředí s ohledem na diagnózu žáka, je vytvářeno příznivé psychoklima ve třídě.
 • Veškeré činnosti ve škole jsou realizovány v úzké spolupráci s ošetřujícím lékařem a ortoptickou sestrou, kteří indikují i používání speciálních pomůcek.

Nadstandardní péče:

 • vyučující poskytují žákům individuální logopedickou péči, dle možnosti režimu ZŠ
 • žáci mohou využívat školní počítačovou síť včetně internetu
 • žákům je umožněno cvičit hru na hudební nástroj, pokud navštěvují ZUŠ
 • žáci mohou pokračovat ve výuce cizího jazyka, i když ho nemají v kmenové škole jako povinný vyučovací předmět (zájmové kroužky apod.)
 • během pobytu se žáci zapojují do mimoškolních aktivit – výtvarných soutěží, besídek, zpracování projektů apod.
 • žáci se zúčastňují různých mimoškolních akcí (návštěva divadla, muzea apod.), které probíhají i mimo budovu léčebny, žáci tak nejsou izolováni od běžného života a vrací se do kmenové ZŠ s novými zážitky
 • během léčebného pobytu zhotovujeme pro každého žáka CD s fotografiemi jako vzpomínku na pobyt v ZŠ při léčebně

Pravidelně se opakující akce pro MŠ a ZŠ

 • návštěva divadla , koncertů (dle programové nabídky)
 • návštěva muzea, interaktivní výstavy apod. (dle programové nabídky)
 • návštěva ZOO (neprobíhá v zimním období)
 • návštěva knihovny
 • návštěva Hasičské záchranné stanice ve Dvoře Králové n.L.
 • dopoledne s prvky canysterapie (návštěva chovatelky psů)
 • beseda s příslušníky Městské police Dvůr Králové n.L.(neprobíhá v zimním období)
 • Vánoční dílna, Velikonoční dílna
 • Dětská revue (zábavný pořad p.Petráše)
 • Oslava dne dětí
 • Letní slavnost na závěr školního roku
 • Adventní koledování - apod.více info a formuláře ke stažení – www.zsvesna.cz